top of page
HTlogo_WEB.png

Artikel 1: DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Hogeterp & Thieme Advocaten:                                 De kostenmaatschap Hogeterp & Thieme Advocaten 

 

Opdrachtgever/cliënt:                                              De contractspartij van Hogeterp & Thieme Advocaten

 

Het kantoor:                                                              Hogeterp & Thieme Advocaten en de daaraan verbonden c.q. daarvoor                                                                                        werkzame advocaten en andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen,                                                                                    met inbegrip van bestuurders van laatstgenoemde

 

Honorarium:                                                              De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten                                                                                    en kantoorkosten - die Hogeterp & Thieme Advocaten voor de uitvoering van                                                                                    de opdracht met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende                                                                                        werkzaamheden geldt.

 

Verschotten:                                                              De kosten die Hogeterp & Thieme Advocaten voor de uitvoering van de                                                                                          opdracht maakt, zoals onder meer griffierechten die de rechtbank in rekening                                                                                  brengt, deurwaarderskosten.

 

Kantoorkosten:                                                          De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van                                                                                              kantoorfaciliteiten.

 

Voorschot:                                                                Vooraf gefactureerd honorarium.

 

 

Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED 

 

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Hogeterp & Thieme Advocaten (hierna ook: "Hogeterp & Thieme Advocaten"), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. 

  

2.2.          Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Hogeterp & Thieme Advocaten werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Hogeterp & Thieme Advocaten wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Hogeterp & Thieme Advocaten aansprakelijk is of kan zijn. 

  

2.3.           De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

  

Artikel 3: DE OPDRACHT

 

3.1.           Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Hogeterp & Thieme Advocaten en niet aan een aan Hogeterp & Thieme Advocaten verbonden persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde aan Hogeterp & Thieme Advocaten verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, Burgerlijk Wetboek, de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, en de werking van artikel 7:409 BW worden volledig uitgesloten.  

 

3.2.           Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Hogeterp & Thieme Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Hogeterp & Thieme Advocaten slechts en alleen vertegenwoordigd worden door aan Hogeterp & Thieme Advocaten verbonden advocaten. Onder een opdrachtovereenkomst valt evenwel niet een gratis consult tijdens een inloopspreekuur of een telefonisch consult. 

 

3.3.          De cliënt stemt ermee in dat Hogeterp & Thieme Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. 


 

3.4.           Opdrachten aan Hogeterp & Thieme Advocaten leiden tot inspanningsverbintenissen en nimmer tot resultaatsverbintenissen.  

 

3.5.           Verstrekte opdrachten worden door Hogeterp & Thieme Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 

 

3.6.          Gedurende 5 jaar na het afsluiten van een zaak wordt het desbetreffende dossier in de respectievelijke digitale archieven van Hogeterp & Thieme Advocaten bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd. Gedurende de tijd dat het dossier in de archieven van Hogeterp & Thieme Advocaten bewaard wordt, staat het dossier - tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten - steeds ter beschikking van de cliënt. 

 

3.7.           De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen. 

 

3.8.           Hogeterp & Thieme Advocaten of de betrokken advocaten (Hogeterp & Thieme Advocaten) heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad. 

 

Artikel 4: DECLARATIES 

 

4.1.          Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en de omzetbelasting (B.T.W) verschuldigd aan Hogeterp & Thieme Advocaten. Tevens is - indien van toepassing - de cliënt in rekening gebrachte kosten van derden verschuldigd. 

 

4.2.          Hogeterp & Thieme Advocaten of de betrokken advocaat is gerechtigd het met de cliënt overeengekomen uurtarief, de kantoorkosten en de reiskosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage. Indien sprake is van een verhoging van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Hogeterp & Thieme Advocaten enerzijds en de cliënt/opdrachtgever anderzijds, heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegezonden na verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kantoorkosten en/of de reiskosten. 

 

4.3.          Tenzij schriftelijk anders bepaald betreffen de in rekening gebrachte kantoorkosten 6% over het in rekening te brengen honorarium. 

 

4.4.           Hogeterp & Thieme Advocaten factureert in beginsel per kalendermaand, dan wel een andere termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en Hogeterp & Thieme Advocaten en is omschreven in de opdrachtbevestiging. Verrichte werkzaamheden kunnen echter te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan cliënt. 

 

4.5.          Hogeterp & Thieme Advocaten is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht, terwijl tussentijds wel de verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht. 

 

4.6.           In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing en/of anderszins voor rekening van de cliënt komen. Ook de eigen bijdrage wordt vooraf in rekening gebracht net zoals de verschotten. 

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

 

5.1.          De opdrachtgever vrijwaart Hogeterp & Thieme Advocaten en het kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Hogeterp & Thieme Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Hogeterp & Thieme Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen. 

 

5.2.     Betaling van declaraties van Hogeterp & Thieme Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voorschotfacturen dienen per omgaande betaald te worden. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. De opdrachtgever is aansprakelijk voor voldoening van de vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alsmede is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Hogeterp & Thieme Advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten met een minimum van 10% over het openstaande saldo.  

 

5.3.           Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en ten minste 40 euro - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

 

5.4.          Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Hogeterp & Thieme Advocaten en – eventueel - haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Hogeterp & Thieme Advocaten verschuldigd is. Indien de cliënt de declaratie binnen een redelijke termijn betwist, vervalt het recht voor Hogeterp & Thieme Advocaten om derdengelden aan te wenden ter voldoening van deze declaratie. Indien derdengelden zijn aangewend ter voldoening van een declaratie, zal dat schriftelijk aan de cliënt door Hogeterp & Thieme Advocaten bevestigd worden. 

 

5.5.           Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Hogeterp & Thieme Advocaten gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van de betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de vordering van Hogeterp & Thieme Advocaten op de cliënt. 

 

5.6.           Bij niet betaling van de werkzaamheden, alsmede de gevraagde verschotten door de cliënt is Hogeterp & Thieme Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot dat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Hogeterp & Thieme Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

 

Artikel 6: GEFINANCIERDE RECHTSHULP

 

6.1            Voor alle werkzaamheden, die verband houden met de aanvraag van gefinancierde rechtshulp, wordt een voorschot in rekening gebracht ter hoogte van de geschatte eigen bijdrage en eventuele geschatte verschotten. Het voorschot wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte of te maken kosten. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de cliënt, indien cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot, hetzij, na afgifte van de toevoeging de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten heeft voldaan. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van de cliënt tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging heeft afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden op basis van het uurtarief voor rekening van de cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging. 

 

6.2            Cliënt kan te maken krijgen met een resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand, op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand de aanspraak op gefinancierde rechtshulp achteraf kan intrekken. In dat geval is cliënt het honorarium verschuldigd over de door Hogeterp & Thieme Advocaten verrichtte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten. 

 

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1.          Indien de uitvoering van een opdracht door Hogeterp & Thieme Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Hogeterp & Thieme Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Hogeterp & Thieme Advocaten komt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden. 

 

7.2.          Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 7.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie. 

 

7.3.           Bij het inschakelen van derden door het kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten, zal het kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen door deze derden niet aansprakelijk. 

 

7.4.           Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Hogeterp & Thieme Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

 

7.5.           De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor en/of Hogeterp & Thieme Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen. 

 

7.6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Hogeterp & Thieme Advocaten en/of

van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden

advocaten.

7.7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de

opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Hogeterp & Thieme

Advocaten voor die schade.

Artikel 8: KLACHTENREGELING

8.1 Hogeterp & Thieme Advocaten beschikt over een klachtenregeling die te vinden is via de link

www.htadvocaten.com/klachtenregeling.

8.2 Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen

betreffende de dienstverlening door de advocaat of een medewerker door of namens de cli nt kenbaar

gemaakt, wordt door Hogeterp & Thieme Advocaten via de genoemde klachtenregeling afgedaan.

8.3 Na het doorlopen van de klachtenprocedure, staat beroep open bij de Deken van de Noord-Hollandse Orde van

Advocaten. Het staat partijen eveneens vrij zich te rechten tot de bevoegde rechter te Noord-Holland.

Artikel 9: DIVERSE ONDERWERPEN

9.1. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover

daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

9.2. Hogeterp & Thieme Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde

voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de

gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden

bezwaar heeft gemaakt.

9.3. Niet alleen Hogeterp & Thieme Advocaten maar ook iedere aan Hogeterp & Thieme Advocaten verbonden of

vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

10.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Hogeterp & Thieme Advocaten is Nederlands recht van

toepassing.

10.2. Geschillen zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem, dan

wel via de procedure zoals genoemd in artikel 8 en de bijbehorende klachtenregeling. Hogeterp & Thieme

Advocaten is evenwel te allen tijde gerechtigd om het geschil naar haar keuze aan een andere bevoegde rechter

voor te leggen.

Hogeterp & Thieme Advocaten is gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

85348899. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Hogeterp & Thieme Advocaten

(www.htadvocaten.com).

bottom of page