top of page

                             

                       PRIVACY STATEMENT

                Hogeterp & Thieme Advocaten 

 

Hogeterp & Thieme Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hogeterp & Thieme Advocaten verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Hogeterp & Thieme Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

 

·    Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;

·    Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;

·    Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;

 

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

 

·    IP-nummer;

·    Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;

·    Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;

·    Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

·    Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

 

​Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hogeterp & Thieme Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Hogeterp & Thieme Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Hogeterp & Thieme Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Hogeterp & Thieme Advocaten. 

Hogeterp & Thieme Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

·    Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.

·    Het houden van contact met u.

·    Het innen van declaraties.

·    Advisering, bemiddeling en verwijzing.

·    Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

·    Het kan zijn dat wij uw gegevens uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

 

Grondslagen voor de verwerking 

Hogeterp & Thieme Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

·    Wettelijke verplichting;

·    Uitvoering van een overeenkomst;

·    Verkregen toestemming van betrokkene(n);

·    Gerechtvaardigd belang. 

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Hogeterp & Thieme Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hogeterp & Thieme Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

 

Daarnaast kan Hogeterp & Thieme Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Hogeterp & Thieme Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hogeterp & Thieme Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

 

Beveiliging 

Hogeterp & Thieme Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hogeterp & Thieme Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hogeterp & Thieme Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn 

Hogeterp & Thieme Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hogeterp & Thieme Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

 

Hogeterp & Thieme Advocaten

Gevestigd in de Saentoren

Ankersmitplein 2, etage 8.11

1506 CK Zaandam

 

secretariaat@htadvocaten.com

 

075 – 20 20 225

 

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Hogeterp & Thieme Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van Hogeterp & Thieme Advocaten, www.htadvocaten.com zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Hogeterp & Thieme Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Wijziging privacy statement

Hogeterp & Thieme Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.htadvocaten.com 

 

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 075 – 20 20 225.

 

Dit privacy statement is opgesteld in februari 2022 

 

Hogeterp & Thieme advocaten

bottom of page